Klauzula Informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 5a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego zrealizowania programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
5. Niepodanie danych będzie skutkować unieważnieniem głosu oddanego w procesie głosowania na projekty w programie Bydgoski Budżet Obywatelski
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych - nie dotyczy.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z konieczności obliczenia wyników głosowania na projekty zgłoszone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Czas przetwarzania danych zakończy się 31 marca 2022 r.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Klauzula Informacyjna RODO Klauzula Informacyjna RODO Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:48 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.