Klauzula Informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, Podanie danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia projektu w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony
Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, 583) oraz uchwały  Nr V/43/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad programu Bydgoski Budżet Obywatelski (Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2018 r., poz. 6852).4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia i realizacji projektu w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 5. Niewyrażenie zgody będzie skut-kowało nie zgłoszeniem projektu do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Mia-sta Bydgoszczy. 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji projektów zgłoszonych do Bydgoskiego
Budżetu Obywatelskiego 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych. b. Poprawiania swoich danych osobowych. c. Wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
w przypadku: I. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, III. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula Informacyjna RODO Klauzula Informacyjna RODO Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:48 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.