Mapa miasta

Mapa miasta z zaznaczonymi nieruchomościami  Miasta Bydgoszczy

  Sprawdź czy teren stanowi własność Miasta Bydgoszczy

Zgłaszane projekty inwestycyjne mogą być zlokalizowane na terenie należącym do miasta Bydgoszczy lub do Skarbu Państwa (we władaniu miasta).  Miasto musi posiadać tytuł prawny do gruntu na którym ma być zlokalizowana inwestycja.

Czy projekt może być zlokalizowany na terenie prywatnym?
Tak.
W przypadku realizacji inwestycji na terenach niebędących własnością miasta możliwe jest zgłoszenie projektu osiedlowego na następujących warunkach:
- podpisanie oświadczenia (załącznik do Zarządzenia - link) na etapie weryfikacji zgłoszonego projektu przez osobę/osoby reprezentujące podmiot;  
- korzystanie z wykonanej inwestycji odbywać się będzie z zachowaniem zasady ogólnodostępności;
- koszty utrzymania oraz bieżących napraw będą obowiązkiem podmiotu na którego terenie została wykonana inwestycja;
- umowa z właścicielem terenu zawierana będzie na etapie po wyborze przez mieszkańców projektu,
 na okres amortyzacji inwestycji, jednak nie krócej niż na 15 lat;
- możliwa jest realizacja inwestycji o charakterze rekreacyjnym i sportowym, z wyłączeniem inwestycji o charakterze drogowym, w szczególności w zakresie dróg, chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego;
- mogą być zgłaszane tylko w ramach kategorii projektów osiedlowych, do wysokości  50% puli środków na dane osiedle;
- zwycięski na terenie danego osiedla może być tylko 1 projekt osiedlowy na terenach niebędących własnością miasta;
- właściciel terenu będzie mógł zwiększyć dofinansowanie z własnych  środków
 Wzór oświadczenia: link 

Mapa miasta  ma jedynie charakter pomocniczy, w stosunku do prowadzonej przez Zespół ds. weryfikacji projektów szczegółowej weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Skontaktuj się w sprawie szczegółów dotyczących własności (i ewentualnych planów sprzedaży) z pracownikami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy:p. 

Jarosław Przewoźniak
tel.: 52 585 84 15
e-mail: jaroslaw.przewozniak@um.bydgoszcz.pl
p. Joanna Florek
tel.: 52 585 81 53
e-mail: joanna.florek@um.bydgoszcz.pl
p. Krzysztof Mirowski
tel.: 52 585 84 17
e-mail: k.mirowski@um.bydgoszcz.pl

Mapy dla mieszkańców Bydgoszczy przygotowała Miejska Pracownia Urbanistyczna na podstawie danych Wydziału Mienia i Geodezji- stan na kwiecień 2023 rok.

  Nieruchomości Miasta Bydgoszczy- mapa ma charakter pomocniczy:

LINK (do mapy w nowym oknie)

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie www.mpu.bydgoszcz.pl  lub www.voxly.pl/bydgoszcz


Wykaz ulic w okręgach: POBIERZ TUTAJ

Masz pytanie? Napisz: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
 
Mapa ze zgłoszonymi projektami w ostatnich latach:

Mapa miasta Mapa miasta Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 11:07 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.