Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jak mogę zgłosić swój projekt w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
Zgłaszanie projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego odbywać się w sposób elektroniczny – za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo
Jaka kwota dostępna jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
W Bydgoskim Budżecie Obywatelski mieszkańcy decydować będą o tym, jak wydatkować kwotę blisko 16 mln zł. Do wyboru są trzy rodzaje projektów: ponadosiedlowe, osiedlowe i małe projekty społeczne.
- Osiedlowe, można zgłosić pomysł na 1 z 29 osiedli, wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych, nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków znajduje się na stronie www.bdgbo.pl
-  Ponadosiedlowe, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 1,547 mln zł. Są to duże zadania inwestycyjne. Do każdego projektu ponadosiedlowego niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację projektów ponadosiedlowych przeznaczono kwotę 3,094 mln zł.
-  Małe projekty społeczne, to projekty nie inwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. Jako małe projekty społeczne mogą być zgłaszane projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom dotyczące działań z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu.
Gdzie znajdę informację, jaką kwotę ma do dyspozycji moje osiedle?
Informacja o aktualnym podziale środków znajduje się na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – www.bdgbo.pl  w zakładce „środki na osiedla”
Jakie  projekty można zgłaszać do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych miasta Bydgoszczy. Muszą być ogólnodostępne - z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Zasada ta nie dotyczy jednak projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane inwestycje musi należeć do miasta lub być we władaniu miasta Bydgoszczy. Warto pamiętać, że realizacja projektu powinna zostać zrealizowana w kolejnym roku budżetowym.
Przykładowe koszty zadań znajdują się TUTAJ
Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy projektu?
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie  www.bydgoszcz.pl/bbo
Projekty w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłoszone wyłącznie w sposób elektroniczny.
Kto może zgłosić projekt?
Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta. Do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć projekt każda osoba, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku skończyła 16 lat.
Ile projektów mogę zgłosić?
Każdy mieszkaniec może zgłosić:
- 3 projekty osiedlowe
- 3 projekty ponadosiedlowe,
- 3 małe projekty społeczne.
Czy potrzebuję listy poparcia dla mojego projektu?
Nie jest potrzebna lista poparcia. Żeby zgłosić projekt do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego wystarczy wyłącznie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Aby zgłosić projekt ponadosiedlowy konieczne jest uzyskanie 3 uchwał rożnych Rad Osiedla popierających projekt ponadosiedlowy.
Wzór uchwały rady osiedla o projektach ponadosiedlowych
kontakt do Rad Osiedla - LINK
Gdzie mogę uzyskać pomoc w przygotowaniu formularza zgłoszenia projektu do Budżetu obywatelskiego?
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii, pomoc w zakresie zgłaszania projektów można uzyskać pisząc na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu: 52-52-58-58-962,  52-58-58-926.
Kontakt do pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek znajduje się TUTAJ
Kiedy mogę zgłosić projekt?
Projekty do tegorocznej edycji BBO można zgłaszać od 1 czerwca  do 15 lipca 2021r.
Czy projekt może być zlokalizowany na terenie prywatnym?
Zgłaszane projekty muszą być zlokalizowane na terenie należącym do miasta Bydgoszczy lub do Skarbu Państwa (we władaniu miasta). Miasto musi posiadać tytuł prawny do gruntu na którym ma być zlokalizowana inwestycja, nie ma możliwość zrealizowania inwestycji na terenie prywatnym.
Mapa miasta z zaznaczonymi terenami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy się TUTAJ
Jakie projekty mogę zgłosić?
W programie BBO mogą być zgłaszane zadania inwestycyjne, np. utworzenie nowych zielonych miejsc, budowa placów zabaw, siłowni, chodników, miejsc parkingowych, rewitalizacje skwerów i parków oraz tzw. projekty miękkie, czyli zadanie nie inwestycyjne, np. organizacja zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, warsztatów. W przypadku zgłaszania do BBO zadań nie inwestycyjnych należy pamiętać, by działania te miały charakter ogólnodostępny, czyli odbywały się z możliwością uczestnictwa wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
W kategorii małych projektów społecznych można zgłosić projekty nie inwestycyjne. W ramach tych zadań można dokonać zakupów do wartości 25% całości środków na projekt.
Przykładowe koszty zadań znajdują się TUTAJ
W jaki sposób będą sprawdzane projekty zgłoszone przez mieszkańców?
Zgłoszone projektu będą sprawdzane przez Zespół ds. weryfikacji projektów. To zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek, który sprawdzą poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji projektu. Członkowie Zespołu sprawdzają m.in. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie (jeśli nie ma takiej możliwości, zespół wskazuje inny teren, na którym możliwa jest realizacja zadania), czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (to plany wskazujące jakie inwestycje mogą powstać na danym terenie) oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele Rad Osiedli i Rady ds. Partycypacji Społecznej.
Skąd mam wiedzieć, ile będzie kosztowała moja inwestycja?
W formularzu zgłoszeniowym projektu do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego prosimy mieszkańców o wpisanie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji.
Przykładowe koszty realizacji poszczególnych inwestycji można znaleźć na stronie www.bdgbo.pl
Oszacowaną przez wnioskodawcę kwotę zweryfikuje Zespół ds. weryfikacji projektów BBO, który – na podstawie aktualnie obowiązujących wycen – określi jaka kwota będzie racjonalna i wystarczająca na realizację zadania. Jeśli kwota wskazana przez wnioskodawcę jest np. niższa niż wymagają tego aktualne ceny, zespół podczas weryfikacji dostosuje (zwiększy lub zmniejszy) kwotę do realizacji zadania.
Czy projekty można zgłaszać anonimowo?
Projekty nie mogą być składane anonimowo. W formularzu zgłoszeniowym niezbędne jest uzupełnienie podstawowych danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO oraz wyłącznie w celu poprawnej realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Dane osobowe do osoby zgłaszającej projekty wykorzystywane są np. w momencie realizacji projektu, gdy kontaktujemy się z wnioskodawcą na wielu etapach realizacji inwestycji lub działań.
Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu lub inne informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego?
Dodatkową pomoc w zakresie zgłaszania projektów można uzyskać pisząc na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu: 52-58-58-926 lub 52-52-58-58-962
Kontakt do pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek TUTAJ
Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy projektu?
Należy wybrać kategorię projektu (zaznaczyć znak w określonej kolumnie), uzupełnić nazwę projektu oraz jego lokalizację i lokalizację szczegółową (zawierającą np. konkretny numer działki), szacunkowy koszt projektu oraz jego opis. Do projektu można dołączyć także załączniki. Należy obowiązkowo wypełnić także dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny oraz telefon bądź mail).
Formularz znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo


Jaki jest harmonogram tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
1. Zgłaszanie projektów przez mieszkańców: 1 czerwca 2021 r. - 15 lipca 2021r.
2. Podjęcie uchwał przez Rady Osiedli o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski z terenu danego Osiedla:
- których koszt może być wyższy niż 50 % limitu środków na dane osiedle;
- których odległość jest mniejsza niż 500 m od istniejących obiektów: do 5 sierpnia 2021r.
3.    Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. weryfikacji projektów:  od 1 czerwca 2021 r.  -  do 24 listopada 2021 r.
4. Dyżury konsultacyjne, dyżury telefoniczne, dyżury za pomocą mediów społecznościowych, warsztaty pisania wniosków: od 1 czerwca 2021r. do  15 lipca 2021r.
5.   Podjęcie uchwał przez Rady Osiedli o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski: do 5 sierpnia 2021r.
6.    Podjęcie uchwał przez Rady Osiedli  o zgłoszonych projektach w ramach  programu Bydgoski Budżet Obywatelski  z terenu danego Osiedla: do  24 listopada 2021r.
7. Weryfikacja Obywatelska: od 16 lipca 2021 r. do 15 października 2021r.
8.    Spotkania informacyjne dla mieszkańców  w sprawie weryfikacji projektów,  dyżury telefoniczne, dyżury za pomocą mediów  społecznościowych:  od 15 lipca 2021r.   do  24 listopada 2021r.
9.    Głosowanie przez mieszkańców na projekty: od  1 grudnia 2021r.  do  30 grudnia 2021r.
10.   Ogłoszenie listy projektów do realizacji: do  20 stycznia 2022r.
11.    Ewaluacja: do  15 marca 2022r.


Gdzie znajdę zasady Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
Zasady programu Bydgoski Budżet Obywatelski reguluje uchwała rady miasta i Zarządzenie Prezydenta Miasta - znajdują się TUTAJ (kliknij)

Jak mam przygotować kosztorys małego projektu społecznego który trzeba dołączyć do projektu? 

Wystarczy wpisać rodzaj planowanego  wydatku i szacowany koszt - przykładowy wzór tabeli TUTAJ (pobierz)

Przykładowe kosztorysy małych projektów społecznych:

Kosztorys 1

1. prowadzący zajęcia           1800,00

2. organizacja wernisażu,  poczęstunek, transport,        800,00

3. prowadzący zajęcia w ramach  wolontariatu 600,00

4. koordynator projektu          200,00

5. materiały plastyczne         1 000,00

6. ksero zdjęć, reklama (ulotki zaproszenia ,plakaty), 600,00

7. Materiały dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 1000 zł 

Kosztorys 2

1. zakup drobnych upominków dla dzieci  (kolorowanki, kredki książeczki, drobne maskotki, grzechotki, puzzle, gry)           2 000,00

2. zakup drobnych upominków dla dorosłych (koce, kapcie, krzyżówki, środki higieny osobistej dla seniorów,        2 000,00

3. zakup artykułów potrzebnych do animacji pod szpitalem: (m.in. dekoracje, płyn do wielkich baniek, kije do baniek elementy strojów dla wolontariuszy) 1 00,00

4. materiały reklamowe (ulotki, naklejki, plakaty)         500,00

5. stworzenie scenariuszy zajęć i koordynacja projektu         500,00

6. ksero zdjęć, reklama (ulotki zaproszenia ,plakaty), 600,00

7. Materiały dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 1000 zł 

Kosztorys 3

1. księgowość 3x150           350,00

2.wynagrodzenie koordynatora 18 godzin x90 PLN        1 620,00

3. koszt prowadzenia grupy wsparcia. 10 spotkań po 1,5 godz. cena 150 PLN 1 500,00

4. materiały dla uczestników spotkania         2 500,00

5. reklama w mediach społecznościowych          300,00

6. Materiały dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 1000 zł 

więcej przykładowych kosztorysów TUTAJ (pobierz)


Baza wiedzy:

Zasady BBO

Plakat

Grafiki z cenami

przykładowe koszty

Wzory uchwał rad osiedla

wzór uchwały RO proj. osiedlowe

wzór uchwały RO o proj. ponadosiedlowych

wzór uchwały RO o proj. osiedlowych "pow. 50 proc."

wzór uchwały RO o proj. "do 500 m"

 mapa miasta Bydgoszczy


Masz jakieś pytanie dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego? Napisz do nas maila  na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 00:00 Rating: 5

2 komentarze:

  1. No fajnie, że dużo jest projektów a naprawę dróg dojazdowych do ulicy Młyńskiej nie ujęto. Prosimy naprawcie.

    OdpowiedzUsuń
  2. Na tego rodzaju prace jest odrębny budżet nie BBO i dla jasnosci miała zostać podjeta uchwała w tym temacie

    OdpowiedzUsuń

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.