Pytania i odpowiedzi w sprawie zgłaszania projektów

Pytania i odpowiedzi w sprawie zgłaszania projektów od 24 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca włącznie. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Warto się z nimi zapoznać przed zgłoszeniem własnego pomysłu na zadania realizowane w ramach programu.


Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy projektu?

Formularz znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Projekty, podobnie jak w poprzednich edycjach BBO, mogą być zgłoszone wyłącznie w sposób elektroniczny. 

Jaka kwota dostępna jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego i jak konkretnie wygląda podział pieniędzy na poszczególne grupy projektów?

Jest to kwota blisko 16 mln zł. Do wyboru są cztery rodzaje projektów: ponadosiedlowe, osiedlowe,  projekty społeczne oraz mikroprojekty osiedlowe.

  • Osiedlowe – można zgłosić pomysł na 1 z 29 osiedli, wartość jednego nie może przekroczyć środków przeznaczonych na osiedle (podział środków).
  • Ponadosiedlowe – gdzie wartość projektu nie może przekroczyć 1,54 mln zł.
  • Projekty społeczne – projekty nieinwestycyjne, wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38,6 tys. zł.
  • Mikroprojekty osiedlowe – kwota na 1 projekt nie może przekroczyć 10 tys. zł.


Gdzie znajdę informację, jaką kwotę ma do dyspozycji moje osiedle?

Na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – www.bdgbo.pl, w zakładce „środki na osiedla” lub w formularzu zgłoszeniowym.

Ile projektów może złożyć każdy mieszkaniec?

3 osiedlowe, 3 ponadosiedlowe, 3 społeczne i 3 mikroprojekty osiedlowe. Łącznie jedna osoba może złożyć maksymalnie 12 projektów. 


Jak mogę zgłosić swój projekt w ramach BBO?

Elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo


Kto może zgłosić projekt?

Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta. Nie ma ograniczenia wiekowego, osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Kiedy mogę zgłosić projekt?

Od 24 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca (do północy).


Czy projekt może być zlokalizowany na terenie prywatnym?

Tak. W przypadku realizacji inwestycji na terenach niebędących własnością miasta, możliwe jest zgłoszenie projektu osiedlowego na następujących warunkach:

- podpisanie oświadczenia (załącznik do Zarządzenia - link) na etapie weryfikacji zgłoszonego projektu przez osobę/osoby reprezentujące podmiot;  

- korzystanie z wykonanej inwestycji odbywać się będzie z zachowaniem zasady ogólnodostępności;

- koszty utrzymania oraz bieżących napraw będą obowiązkiem podmiotu na którego terenie została wykonana inwestycja;

- umowa z właścicielem terenu zawierana będzie na etapie po wyborze przez mieszkańców projektu,

na okres amortyzacji inwestycji, jednak nie krócej niż na 15 lat;

- możliwa jest realizacja inwestycji o charakterze rekreacyjnym i sportowym, z wyłączeniem inwestycji o charakterze drogowym, w szczególności w zakresie dróg, chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego;

- mogą być zgłaszane tylko w ramach kategorii projektów osiedlowych, do wysokości  50% puli środków na dane osiedle;

- zwycięski na terenie danego osiedla może być tylko 1 projekt osiedlowy na terenach niebędących własnością miasta;

- właściciel terenu będzie mógł zwiększyć dofinansowanie z własnych  środków

Wzór oświadczenia: link


Jakie projekty mogę zgłosić?

Zadania inwestycyjne, np. budowa placów zabaw, siłowni, chodników, rewitalizacje skwerów i parków oraz tzw. projekty miękkie, np. organizacja zawodów, wydarzeń kulturalnych, warsztatów. W takich przypadkach należy pamiętać, by miały charakter ogólnodostępny. W kategorii projektów społecznych można zgłosić tylko projekty nieinwestycyjne. W kategorii mikroprojektów osiedlowych zadania nie mogą przekroczyć 10 tys. zł


W jaki sposób będą sprawdzane projekty zgłoszone przez mieszkańców?

Przez Zespół ds. weryfikacji projektów. Sprawdzi poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji, czy jest zgodny z zapisami miejscowych planów zagospodarowania oraz oszacuje kwotę do wykonania zadania.


Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu lub inne informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego?

Pisząc na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu: 52-52-58-58-962. Lista kontaktowa do pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy, którzy pomagają mieszkańcom - link


Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy projektu?

Należy wybrać kategorię projektu (zaznaczyć znak w określonej kolumnie), uzupełnić nazwę projektu oraz lokalizację (zawierającą np. konkretny numer działki, warto dodać tez skan szkicu lokalizacyjnego lub mapkę terenu), szacunkowy koszt oraz opis i skrócony opis z lokalizacją, który znajdzie się na karcie do głosowania. Można dołączyć załącznik w szczególności szkic sytuacyjny lub mapkę. Należy obowiązkowo wypełnić dane osobowe. Formularz znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo 


Czy mogę dołączyć mapkę terenu i zdjęcia?

To doskonały pomysł, który z pewnością ułatwi weryfikację projektu. Dzięki wskazaniu konkretnej lokalizacji – numeru działki, obrębu, numeru budynku czy punktu orientacyjnego przyspieszy proces weryfikacji – wystarczy zrzut ekranu z mapy z zaznaczonym fragmentem terenu, który ma zostać objęty inwestycją. 


Chcę zgłosić projekt osiedlowy, którego szacunkowa wartość przekracza 50% puli środków na osiedle, ale nie przekracza całej kwoty. Co mam robić?

Jeśli projekt ma mieć wartość wyższą niż 50 proc. środków osiedla, zgodę musi wyrazić Zarząd/Rada Osiedla. W takiej sytuacji można zwrócić się do Koordynatora programu wysyłając wiadomość na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl. W treści wiadomości należy wskazać kategorię oraz nazwę zgłoszonego projektu.


Wzór uchwały Rady Osiedla TUTAJ.


Jakie uchwały mogą podejmować Rady Osiedla?

Wzór uchwały Rady Osiedla w sprawie w sprawie wydania opinii o projektach ponadosiedlowych zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski - link

Wzór uchwały Rady Osiedla w sprawie wydania opinii o projektach osiedlowych z terenu Osiedla, które nie mogą być realizowane ze względu na to, że projekt ten znajduje się w odległości do 500 metrów (w linii prostej), od powstałych wcześniej obiektów tego samego rodzaju w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego - link

Wzór uchwały Rady Osiedla w sprawie w sprawie wydania opinii o projektach, których koszt może być wyższy niż 50% limitu środków na dane osiedle zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski - link


Gdzie znajdę mapę z terenami miejskimi?

Zgłaszane projekty mogą być zlokalizowane na terenie należącym do miasta Bydgoszczy lub do Skarbu Państwa (we władaniu miasta). Wskazówką może być mapa miasta z zaznaczonymi terenami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy znajdująca się na stronie bdgbo.pl. Szczegółowe informacje na temat terenu można uzgodnić też z pracownikami ratusza.


Jaki załącznik trzeba dołączyć w przypadku projektów społecznych lub mikroprojektów o charakterze społecznym?

Przy zgłaszaniu projektu społecznego lub mikroprojektu o charakterze społecznym (nieinwestycyjnym) należy wskazać: charakterystykę projektu z uwzględnieniem jego nazwy, rodzaju i celu, określenie miejsca i ram czasowych projektu, określenie planowanych rezultatów projektu z uwzględnieniem np. liczby osób korzystających z projektu, liczby godzin/wydarzeń, budżetu projektu (zawierającego szacunkowe koszty z podziałem na kategorie tych kosztów np. koszty osobowe, rzeczowe) - informacje, w formie załącznika, można przesłać wg. wzoru dostępnego TUTAJ. Należy pamiętać, że dołączenie formularza jest obowiązkowe. Niedostarczenie formularza skutkuje negatywnym wynikiem weryfikacji projektu, ponieważ bez podstawowych informacji o wydarzeniu nie można przeprowadzić rzetelnej weryfikacji pomysłu. 

Przykładowe kosztorysy projektów społecznych


Zgłaszam projekt ponadosiedlowy, do kiedy muszę dostarczyć uchwały 3 Zarządów/Rad osiedla?

W przypadku projektów ponadosiedlowych do projektu muszą być załączone co najmniej 3 uchwały Rad Osiedla z terenu Miasta Bydgoszczy popierające projekt, które muszą być dostarczone do Urzędu Miasta - Bydgoszczy, w terminie do 27 lipca 2024 r. 


Gdzie znajdę regulamin Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?

Regulamin jest dostępny tutaj: link

Zawsze pomożemy

Masz inne pytanie dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego? Napisz na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl


Pytania i odpowiedzi w sprawie zgłaszania projektów  Pytania i odpowiedzi w sprawie zgłaszania projektów Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 07:30 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.